Specialpedagog

Vårt uppdrag är att ge specialpedagogiskt stöd åt elever, som av olika anledningar, har svårigheter att nå målen i främst svenska, matematik och engelska.  
 
Vi träffar elever enskilt eller i liten grupp. Vi är också med ute i klasserna där vi, tillsammans med klasslärarna, gör anpassningar av läromedel och arbetsmiljö för de elever som så behöver.
 
Redan från förskoleklass arbeta skolan med alla elevers språkliga utveckling. Vi följer upp det arbetet genom att ge de elever som behöver en extra insats för att komma igång med den inledande läs- och skrivinlärningen.
 
I åk 2 och 4 genomför vi en screening i svenska för alla elever för att fånga upp elever i behov av stöd. Vi följer också upp resultaten från de Nationella proven i matematik för åk 3 och Stockholms Stads prov i matematik för åk 2 och 5.
 
Vi ingår, som en pedagogisk resurs, i skolans elevhälsoteam.

Antal: 2