Till innehåll på sidan

Logoped

I elevhälsans logopediska insatser ingår bland annat att,

- arbeta utfrån skolans styrdokument samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

- genom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd få eleverna att utvecklas så långt som möjligt i relation till läroplanen

- tillföra logopedisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

- tidigt identifiera tal- och språksvårigheter hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser

- kartlägga språkliga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram för elever med språkstörning

- föräldrasamtal kring stödbehov för elevr med språksvårigheter, bidra till att föräldrar får kunskap och insikt i hur de kan stötta sina barn

- rådgöra kring behov av remiss till logopedmottagningen för ickeinlärningsrelaterade logopediska frågor såsom uttalssvårigheter, stamning och röstproblem

- ta fram och implementera bildstöd, material utifrån specifika elevers behov

- ge kortare eller längre perioder av färdighetsträning till elever med språkliga svårigheter

Antal: 1